Оцінка комутаційного ресурсу перспективних типів комутаційних апаратів

Працездатність високовольтного вимикача як коммутаціонногоаппарата в значній мірі визначається використанням еготехніческого ресурсу. Для вибору оптимального часу проведеніяремонтних робіт доцільно постійно мати інформацію про степенівиработкі технічного ресурсу вимикача, іншими словами, контролювати “залишковий ресурс” апарату.

Основними параметрами вимикача, що визначають його устойчівуюработу, є його контактна система, справність кінематіческойсхеми, нормальне функціонування дугогасильних пристроїв, збереження паспортної діелектричної міцності в основних вузлах і

справність ланцюгів і апаратури схеми управління.

У переліку заводських параметрів, що забезпечують нормальну работувиключателя і потребують безперервного контролю, доцільно виделітьследующіе основні:

• механічний ресурс (МР) вимикача, регламентіруемийдопустімим числом операцій включення-відключення (В-О) і

встановлюваний виробником (Вк), не нижче вимоги ГОСТ (2000

циклів);

• комутаційний ресурс (КР), що характеризується сумарним чісломціклов В-О при токах короткого замикання (КЗ) і при нагрузочнихтоках, яке допускає вимикач без огляду і ремонтадугогасітельних пристроїв;

• стан електричної міцності ізоляції вимикача (ЕП), що характеризується значеннями напруги випробування длявнутренней і зовнішньої ізоляції, а також величиною сопротівленіяізоляціі;

• стан ланцюгів і апаратури управління вимикача;

• температурний режим контактних з’єднань і вузлів.

Із зазначених чотирьох потоків безперервної інформації определяющімнеобходімость виведення вимикача в ремонт, як правило, являетсяіспользованіе КР.Колічественно паспортний комутаційний ресурс Вк целесообразнооценіть твором значення, що відключається струму на допускаемоезаводом число відключень [КР] = Iоткл N (кАоткл).

Паспортне значення КР не залишається постійним, і з уменьшеніемзначенія що відключається струму припустиме число відключень зростає. Нарис. 6 приведена залежність [КР] п від числа відключень [КР] п =? (N).

Мал. 6. Залежність комутаційного ресурсу вимикачів від чіслаотключеній

Залежність комутаційного ресурсу вимикача від числа отключенійдля масляних вимикачів – 1; повітряних – 2; вакуумних – 3, розрахована за нормативно-технічними даними для виключателейразлічного типу з номінальним струмом відключення Iоткл = 31,5 кА, представлена ​​ламаними лініями на рис. 6. З наведених даних випливає, що КР при відключенні струмів менших Iн.откл істотно зростає, прицьому його значення для масляних вимикачів значно нижче, ніж длявоздушних, елегазових і вакуумних. Цим в значній мірі іоб’ясняется прагнення виходу на більш прогресивні тіпивиключателей. Характер зміни КР конкретного виключателяопределяется його паспортними параметрами з урахуванням наведених на рис. 6требованій ГОСТ.Зона паспортного комутаційного ресурсу лежить нижче кривої 1-2-3.

При виробленні КР (зона вище кривої 1-2-3) вимикач следуетвиводіть в ремонт. Для контролю виробленого комутаційного ресурсу [КР] в =? (Iоткл) N слід враховувати сумарне значення отключаемихвиключателей струмів? (Iоткл) і число відключень (N). Сравненіевиработанного [КР] в с паспортними [КР] п, отриманим з графіка рис. 6 длязаданного N, дозволяє визначити залишковий комутаційний ресурсвиключателя як [КР] п – [КР] в > 0.

Негативне значення зазначеної вище різниці свідчить обісчерпаніі КР, вимагає ревізії дугогасильних пристроїв і заміни масла

у вимикачі, після чого відлік КР слід вести заново.Контроль значення залишкового комутаційного ресурсу може

здійснюватися пеціально пристроями (наприклад, фіксаторами

суматорами). Це дозволяє прийняти оптимальні терміни проведення

ремонтно-профілактичних робіт. Тому для кожного прийнятого типу

вимикача доцільно по його паспортним даним розраховувати

криві паспортного комутаційного ресурсу [КР] п з метою використання

їх в програмах діагностики високовольтної комутаційної апаратури.

Слід також звернути увагу на те, що [КР] п для вакуумнихвиключателей нового покоління типу TEL істотно вище, ніж ввиключателях інших типів (табл. 2-5) .Непреривний контроль потоку діагностичної інформації поіспользованію залишкового комутаційного, механічного ресурсавиключателя, стану ізоляції основних його вузлів , ланцюгів управління і приводних пристроїв дозволяє виключити випадкові перевищення значеніяпаспортних параметрів в проце
сі експлуатації і суттєво повисітьнадёжность роботи КА. Оптимальний вибір і обсяг ремонтних робіт будетспособствовать зниження витрат трудових матеріальних ресурсів впроцессе експлуатації високовольтної апаратури.

Викладені вище і наведені далі пропозиції щодо вибору схемглавних електричних з’єднань електроуcтановок, компонування основного

обладнання та перспективних типів комутаційної апаратури слід

розглядати як рекомендації для прийняття оптимальних рішень на

етапі проектування електротехнічних пристроїв.

Ссылка на основную публикацию